ارائه مدل ترموهیدرولیکی محفظه تحت فشار نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد 5RELAP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0