توسعه یک روش عددی برای حل معادلات سینتیک نقطه ای و مقایسه آن با کد دینامیکی DYNCO

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0