حل دقیق مدل هامیلتونین لیپکین با استفاده از روش توزیع طیفی، روابط بازگشتی و ماتریس ژاکوبین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0