بررسی مشخصه های حفاظ نوترون پلی اتیلن حاوی لیتیوم با استفاده از چشمه نوترون 14 و 5/2 مگاالکترون ولت به وسیله اندازه گیری وشبیه سازی MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0