بررسی محاسباتی و تجربی توزیع دز در محصولات با بسته بندی ناهمگن مورد پرتودهی در سیستم 631-IR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0