کالیبراسیون شمارنده های فعال سازی نقره برای شمارش نوترون های حاصل از گداخت D-D در دستگاه پلاسمای کانونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0