شناسایی مدل پیش بین غیرخطی مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند به روش مستقیم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0