بررسی جریان سیال حول دسته لوله های مولدهای بخار با استفاده از روش عددی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (204.76 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0