توسعه یک مدل جعبه ای برای حل معادله پخش نوترون به روش تفاضل محدود با استفاده از مش بندی شش گوش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0