تحلیل اثر پدیده لایه ای شدن سیال برانتقال حرارت و گذر جرمی در استخر آب راکتورتحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0