شناسائی وتفکیک حوادث مربوط به کاهش نرخ جریان خنک کننده راکتور بو شهر به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی RB

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (188.49 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0