بررسی تاثیر توزیع سوخت با غناهای مختلف در راستای عمودی میله سوخت بر شکل شار رآکتورهای آب سبک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0