اندازه گیری سطح مقطع ماکروسکوپیک نوترون حرارتی برای لایه های جاذب نوترون (آزمایش و شبیه سازی توسط کد MCNP)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0