محاسبه ناهمسانگردی زاویه ای و گشتاور اینرسی مؤثر برای واکنش شکافت القایی 206Pb(a , f )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0