بررسی وابستگی انرژی تقارن ماده هسته ای به قطبش اسپینی در دمای صفر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (183.2 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0