مقایسه نتایج مدل دینامیکی ومدل TSM برای ناهمسانگردی توزیع زاویه ای پاره های شکافت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0