انرژی بستگی خوشه های سه نوکلئونی با در نظر گرفتن نیروی چند جسمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0