نمو نه برداری عددی از تابع توزیع در شبیهسازی پراکندگی کامپتون با روش مون تکارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0