برآورد تعداد نوترون های خروجی قبل از فرایند شکافت هسته های سنگین برانگیخته در چارچوب مدل استاتیکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (183.57 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0