بررسی کارایی731-Cesium در اصلاح تضعیف تصاویر به دست آمده از سیستم تصویربرداری تک فوتونی (SPECT)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0