مقایسه شمارشگر سنتیلاسیون مایع و شمارشگر گاما در بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Y-EDTMP90

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0