شبیه سازی پاسخ انرژی فیلم رادیوگرافیکی 2Kodak type بر اساس تعداد دانه های فعال شدة هالید نقره در امولسیون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0