طراحی و ساخت سامان? تقویت و جداسازی تپ های حاصل از آلفا از بتا و گاما برای آشکارساز تناسبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
شتابگرها، سازمان انرژی اتمی ، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0