بررسی رادیوتراپی Craniospinal در دو پلن مختلف توسط نرم افزار طراحی درمان سه بعدی CorePlan به لحاظ همپوشانی میدان های درمانی و دز جذبی توسط اندامهای در خطر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0