ساخت فانتوم سینه و بررسی اثر تغییر kVp بر دز جذب شده آن طی ماموگرافی به روش تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0