طراحی حفاظ بیولوژیکی سیستم پرتودهی الکترون با انرژی MeV10 توسط کد MCNP برای شتابدهنده رودوترون 200TT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (177.65 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0