بررسی رفتار جذبی یون توریوم (IV) با رزین آمبرلایت 4X A D - بااستفاده از استخراج کننده سیانکس 923

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0