بررسی سینتیک ، ترمودینامیک و مکانیسم نفوذ در فرایند جذب اورانیوم ازمحلول اسید فسفریک با استفاده از رزین Doulite

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0