مبدل گرمایی یخ خشک در سیستم خنکسازی اضطراری قلب (ECCS) راکتورهای قدرت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (194.32 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0