بررسی اثرات معادل? حالت هسته ای بر روی محاسب? پتانسیل هسته - هسته در واکنشهای همجوشی با 14 2Z1,Z

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0