محاسبه آهنگ همجوشی در مولکول µtt با استفاده از روش ترکیب خطی اوربیتال های اتمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0