مقایسه رفتار نوترونی و ترموهیدرولیکی سوخت راکتور تحقیقاتی MTR از نوع صفحه ای و میله ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0