بررسی جریان دو فازی در یک کانال جوشان فشار پایین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (189.23 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0