بررسی و محاسبه تغییرات پارامتر های ضریب کندکتانس و فشار گپ بر حسب توان خطی راکتور 0001-VVER بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0