توسعه کد کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتورهای گازی دما بالا با استفاده از روش تفاضل محدود

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (198.62 K)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0