تحلیل ترموهیدرولیکی نتایج حاصل از شبیه سازی حادثه پارگی لوله های مولد بخار در نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از PCTRAN VVER شبیه ساز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0