مدلسازی توزیع دما، سرعت و فشار سیال سدیم مایع در مجاورت اتصالات سیستم Piping یک راکتور LMFBR با استفاده از نرم افزار

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0