تعیین قدرت رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از پرتوهای گاما و نوترون حاصل از خنک کننده رآکتور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0