حل هامیلتونین بوهر در گذار از حالت تقارنی Prolate به Oblate در هسته های زوج -زوج

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0