بررسی توزیع اسپین پاره های شکافت در واکنشهای همجوشی -شکافت یونهای سنگین با استفاده از دینامیک لانگوین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0