محاسبه عامل شکل الکتریکی ترایتون در انرژیهای پایین با در نظر گرفتن نیروهای سه نوکلئونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0