محاسبه انرژی ترازهای هسته 2412 با استفاده از پتانسیل Tamura- Komal با در نظر گرفتن سهم ترازهای برانگیخته در محاسبات خود سازگارای هارتری فوک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0