برهم کنش بین نوکلئونها با حضور پتانسیل های غیر مرکزی ومحاسبه ویژه مقادیرو ویژه توابع شعاعی و زاویه ای نوکلئونها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0