بررسی قابلت استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT برای تعیین توزیع سه بعدی دز در میدان مخلوط نوترون - گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0