محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنش های (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0