طراحی و ساخت مجموعه کاواک های هشت تایی شتابدهنده خطی الکترون بصورت یکپارچه و شبیه سازی آن توسط نرم افزار HFSS

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0