استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
دانشگاه پیام نور - مشهد - ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0