محاسبه ضریب تراکم در گداخت هست های به طریق محصور سازی لختی (ICF) با در نظر گرفتن انعکاس امواج ضربه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0