محاسبه بهره انرژی و تخمین پارامتر?R در همجوشی هسته ای بدون نوترون پروتونها با یونهای بور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0