طراحی و بهینه سازی هندسه ی مواد شکافت پذیر به عنوان تکثیرکننده ی نوترون برای چشمه های D-D و D-T جهت استفاده در BNCT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (349.02 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0