طراحی و بهینه سازی هندسه ی مواد شکافت پذیر به عنوان تکثیرکننده ی نوترون برای چشمه های D-D و D-T جهت استفاده در BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0